Build an App on Firebase Vientiane

ຂໍເຊີນທຸກທ່ານຮ່ວມງານ Build an App on Firebase Vientiane ເປັນງານແນະນຳການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ Firebase ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການສ້າງແອັບໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮົາຈະໄດ້ທົດລອງປະກອບມີ: \- Firebase Auth \- Firebase Realtime Database \- Firebase Cloud Storage \- Firebase Hosting ຜູ່ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ: ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ສົນໃຈໃນເຕັກໂນໂລຊີ Firebase, ນັກສຶກສາໄອທີ... ວັນ ແລະເວລາ: ວັນທ

Aug 5, 2018, 6:00 – 10:00 AM

RSVP'd

Key Themes

About this event

ຂໍເຊີນທຸກທ່ານຮ່ວມງານ Build an App on Firebase Vientiane ເປັນງານແນະນຳການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ Firebase ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການສ້າງແອັບໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮົາຈະໄດ້ທົດລອງປະກອບມີ:
- Firebase Auth
- Firebase Realtime Database
- Firebase Cloud Storage
- Firebase Hosting

ຜູ່ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ: ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ສົນໃຈໃນເຕັກໂນໂລຊີ Firebase, ນັກສຶກສາໄອທີ...

ວັນ ແລະເວລາ: ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2018, ເວລາ 13:00-17:00
ສະຖານທີ: ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈໍາກັດ
ສາມາດລົງທະບຽນຈອງບ່ອນນັ່ງໄດ້ທີ່: http://gg.gg/FirebaseVTE18 (ບ່ອນນັ່ງມີຈໍານວນຈໍາກັດ)

ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນນໍາມາ: ແລັບທ໋ອບ, ສາຍໄຟ ແລະອິນເຕີເນັດສ່ວນໂຕ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຕິດຕັ້ງມາກ່ອນ:
- Nodejs: https://nodejs.org/en/download/

ຕາຕະລາງງານ
13:00 Registration
13:30 Welcome remarks
13:40 What's WMT Vientiane?
13:55 What's Firebase?
14:15 Break
14:30 Sign Up & Sign in your users with Authentication
15:00 Save & Load Data with Realtime Database
15:45 Let users upload photos and media with Cloud Storage
16:05 Host your web for free on Hosting
16:30 What's Next ?
16:40 Feedback
17:00 Photo & Closing remarks

#FirebaseVTE #GDGVTE #LAOITDEV #HOMEOFDEV

Organizers

 • Sengxay Xayachack

  Cyberus Sole Co., Ltd

  Co-organizer

 • Douangdala Khamphanthong

  Lao IT Dev Co., Ltd

  Co-organizer

 • Keomanophone Thammavong

  GDG Vientiane

  Community Manager

Contact Us